Product>3S002

低座高电动: 3S002 产品特性

  • 铁架着地款式;

  • KD版背插件设计, 可选择连体或者分体等多种沙发款式;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


产品设计优点

  • 座高降低:比常规款式降低1英寸;

  • 随动完全零靠墙设计;

  • 腿部加长设计。
低座高电动: 3S002 产品特性

  • 铁架着地款式;

  • KD版背插件设计, 可选择连体或者分体等多种沙发款式;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


产品设计优点

  • 座高降低:比常规款式降低1英寸;

  • 随动完全零靠墙设计;

  • 腿部加长设计。